Justificació de subvenció per a Escoles Verdes

Codi

024

Descripció

Aquest tràmit permet presentar la justificació de la subvenció per a Escoles Verdes. La manca de justificació implica la revocació de la subvenció.

Requisits

-Complir l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat que fonamenti la concessió de la subvenció.

 

-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament de Martorell, aportant tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquelles.

 

-Conservar els documents justificatius de l’aplicació de la subvenció rebuda, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.

 

-Donar l’adequada publicitat de la subvenció obtinguda en tota la publicitat que realitzin per qualsevol mitjà de l’activitat, l’actuació o el projecte subvencionat.

Qui el pot tramitar?

Centres d’ensenyament beneficiaris de la subvenció per a Escoles Verdes.

Periode de l'any en què es pot demanar

Abans de l'1 de juliol de l’any següent al de la concessió de la subvenció.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

A partir de la data de concessió de la subvenció.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

- Memòria justificativa detallada de l'activitat realitzada, en la qual s’especificarà el seu cost, amb el desglossament de cadascuna de les despeses realitzades.

 

- Còpia de les factures justificatives o documents substitutius, per un import total igual o superior al de la subvenció concedida, agrupades en un únic fitxer i ordenades segons la relació exposada en la Declaració Jurada. 

 

 - Declaració jurada del beneficiari acreditativa que les factures que es presenten com a justificants s'han aplicat a l'activitat subvencionada.

 

- Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l'activitat o el projecte subvencionats.

 

En el cas de que l'activitat s'hagi finançat també amb fons propis o altres subvencions/ recursos, caldrà adjuntar una relació on s'acrediti el seu import, procedència i aplicació d'aquests fons a l'activitat subvencionada.

Termini de resolució

No n'hi ha.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la justificació amb la documentació requerida.
 2. Els tècnics del Departament de Medi Ambient comprovaran la documentació i redactaran l’informe corresponent. Si es comprova que la documentació és incompleta o defectuosa, es concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè s’esmeni, i si transcorregut aquest no s’ha esmenat, el sol·licitant perdrà la condició de beneficiari.
 3. En cas que l’informe sigui positiu, el Departament d’Intervenció tramitarà l’ordre de pagament i el Departament de Tresoreria l’executarà fent l’ingrés al número de compte facilitat.

Responsable

Departament de Medi ambient

Normativa general

 • El Tractat de la Unió Europea.
 • La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat  per Decret 179/1995, de 13 de juny.
 • El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors.
 • Altra legislació concordant.

Normativa local

 • Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu: 

Recurs de reposició potestatiu o Recurs contenciós administratiu