L’Ajuntament de Martorell ha creat quatre comissions informatives amb caràcter permanent.

 

Competències:

Correspondrà a les comissions informatives permanents l’estudi i el dictamen previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del ple o de la junta de govern local quan actuï per delegació d’aquest. També podran intervenir en relació amb els assumptes que s’han de sotmetre a la junta de govern local quan aquest òrgan els demani dictamen. Igualment podran efectuar el seguiment de la gestió de l’alcalde, la junta de govern local i els regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponguin al Ple.

 

Comissió informativa de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior

 

. Grup municipal de Junts per Martorell-Compromís Municipal

Vocal titular: Lluís Amat Ferrer.

Vocal 1r. suplent: Lluís Sagarra Sesé.

Vocal 2n. suplent: Rosa Cadenas Prados.

 

. Grup municipal de Movem Martorell-Confluència

Vocal titular: Laura Ruiz Sigüenza.

Vocal suplent: Àngels Cardona Quintana.

 

. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Vocal titular: Javier González Abad.

Vocal suplent: Remedios Márquez Ortega.

 

. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
Vocal titular: Soulimane Messaoudi Tahrioui.

  

Comissió informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

 

. Grup municipal de Junts per Martorell-Compromís Municipal

Vocal titular: Albert Fernández Claramunt.

Vocal 1r. suplent: Elisabeth Plaza Tel.

Vocal 2n. suplent: Joan Mario Céspedes Oliva.

 

. Grup municipal de Movem Martorell-Confluència

Vocal titular: Àngels Cardona Quintana.

Vocal suplent: Laura Ruiz Sigüenza.

 

. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Vocal titular: Javier González Abad.

Vocal suplent: Remedios Márquez Ortega.

 

. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Vocal titular: Soulimane Messaoudi Tahrioui.

 

Comissió informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones

 

. Grup municipal de Junts per Martorell-Compromís Municipal

Vocal titular: Soledad Rosende Castillo.

Vocal 1r. suplent: Sergi Corral Barón.

Vocal 2n. suplent: Gerard Mimó Creus.

 

. Grup municipal de Movem Martorell-Confluència

Vocal titular: Àngels Cardona Quintana.

Vocal suplent: Laura Ruiz Sigüenza.

 

. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Vocal titular: Remedios Márquez Ortega.

Vocal suplent: Javier González Abad.

 

. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Vocal titular: Soulimane Messaoudi Tahrioui.

 

Comissió informativa de l’Àrea de Drets Socials

 

. Grup municipal de Junts per Martorell-Compromís Municipal

Vocal titular: Cristina Dalmau Cerdà.

Vocal 1r. suplent: Àngels Soria Benítez.

Vocal 2n. suplent: Belén Leiva Herrera.

 

. Grup municipal de Movem Martorell-Confluència

Vocal titular: Laura Ruiz Sigüenza.

Vocal suplent: Àngels Cardona Quintana.

 

. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Vocal titular: Remedios Márquez Ortega.

Vocal suplent: Javier González Abad.

 

. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Vocal titular: Soulimane Messaoudi Tahrioui.

 

Calendari de les sessions:

La periodicitat de les sessions ordinàries de comissions informatives està recollida en el ROM, però, en tot cas, les reunions de cadascuna de les comissions informatives s'han de celebrar almenys 3 dias hàbils envers la data de celebració del ple.