L’article 154 del Text refós de la Llei municipal i de règim local regula la facilitació de la informació i participació ciutadanes en els següents termes:

 

“Facilitació d'informació i participació ciutadanes

154.1  Les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.

154.2 Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixen en l'exercici de llur potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius.”

 

A partir d’aquest mandat legal, els mitjans de comunicació de titularitat municipal de l’Ajuntament de Martorell es comprometen a:

 1. Actuar com a element cohesionador del municipi. Això vol dir fer poble fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i els homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural al municipi, les tradicions i les activitats quotidianes econòmiques, culturals, socials, polítiques... i els projectes de futur.
 2. Informar d’una manera veraç, plural i transparent. Això vol dir donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.
 3. Ser un referent informatiu per a la ciutadania. Això vol dir consolidar els professionals dels mitjans de comunicació local de titularitat pública (ràdio, lloc web, Facebook, Twitter i Butlletí) de manera que no estiguin supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern cada vegada que es celebrin eleccions i perquè siguin un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.
 4. Fomentar el debat públic per a la participació democràtica. Això vol dir donar un tractament periodístic professional a les informacions i inserir en els mitjans de comunicació escrits espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir; promoure a través d’Internet la consulta i el debat populars, tot vetllant que sigui de l’interès general i que s’expressi amb un llenguatge educat i respectuós.
 5. Promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme. Això vol dir potenciar a través dels mitjans de comunicació local de titularitat pública (ràdio, lloc web, Facebook, Twitter i Butlletí) l’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de les activitats rellevants que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l’agenda d’activitats i d’altres formats informatius a l’abast.
 6. Evitar el partidisme i la manca de professionalitat. Això vol dir donar un tractament contrastat i el més complet possible de les principals informacions, donant veu als protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. I no utilitzar els mitjans com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.
 7. Despertar l’interès de la ciutadania. Això vol dir utilitzar un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d’homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi de Martorell, a l’abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.
 8. Dotar els mitjans públics dels recursos humans i tècnics necessaris. Això vol dir tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la professió periodística i les disposicions pressupostàries del moment.
 9. Funcionar a través d’òrgans professionalitzats. Això vol dir que els mitjans de titularitat pública funcionaran amb estructures organitzatives que garanteixen per la professionalitat de les persones que hi treballen, la pluralitat social del municipi.
 10. Gestionar els mitjans públics de manera ajustada a les possibilitats econòmiques del municipi. Això vol dir gestionar els mitjans de comunicació local de titularitat pública (ràdio, lloc web, Facebook, Twitter i Butlletí) a partir d’un pla de comunicació basat en un diagnosi i anàlisi de la situació comunicacional local i d’objectius definits en funció dels recursos humans i tècnics i la dotació econòmica necessària i ajustada a les possibilitats de la hisenda municipal.

Contacte del responsable de Premsa i Comunicació:

Raquel Moya
Cap de Comunicació
Ajuntament de Martorell 
Plaça de la Vila, 64 · Martorell
Telèfon 93 775 00 50

 

 

 

 • nou logo blanc